KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Orepa Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. 'ye ("www.kitchenexpress.com.tr") aktarılan Kişisel Verilerin Korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Orepa Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") Madde 10'dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları, müşterilerinin ve Web Sitesi ve/veya mobil uygulamalarını kullanan 3’üncü kişilerin dikkatine sunar. Orepa Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

www.kitchenexpress.com.tr kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliği korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Orepa Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak amacımız; 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince ve Üye’lerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve Üye’lerin hakları konularında en şeffaf şekilde bilgilendirmedir.

  • “Kişisel Veriler”, çevrimiçi kimlik tanımlayıcılar yoluyla, aygıt kimlik numaraları, IP adresleri veya benzeri yöntemler de dahil belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin herhangi bir bilgiyi ifade eder. “PIN”, Kart Hamilinin kişisel kimlik tanımlama numarasını ifade eder.

  • “Kişisel Verilerin İşlenmesi”, Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

  • “6698 sayılı Kanun”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

  • “Özel Nitelikli Kişisel Veri” Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler (İş bu Hüküm ve Şartlar kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi uygun olduğu ölçüde) “özel nitelikli kişisel verileri de kapsayacaktır.

Kişisel Verilerin herhangi bir şekilde işlenmesi bu Sözleşmenin ve özellikle 6698 sayılı Kanun dahil olmak üzere, yürürlükteki veri koruma yasalarının (bireylerin korunmasıyla, söz konusu bilgilerin işlenmesi ve teminat gereklilikleriyle ve söz konusu bilgilerin serbest hareketiyle ilişkili olarak yürürlükte olan yasalar) hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

1) Orepa Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

 

1.1.Müşterileri kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

1.2.Kişisel verileriniz;

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
  • Doğru ve gerektiğinde güncel olarak
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,
  • İşlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
  • İlgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenmektedir.

Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden doğan yükümlülüklerin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

2) Orepa Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin kişisel verileri toplama yöntemleri nelerdir?

2.1. www.kitchenexpress.com.tr web sitesinden veya mobil uygulamalarından işlem yapan müşterilerin verileri, müşterilerin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Orepa Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işlenmektedir.

2.2. Orepa Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait olan www.kitchenexpress.com.tr Web Sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez, kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak, söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan ve çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

2.3. www.kitchenexpress.com.tr, ziyaretçilere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde; işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerini toplayacak, işleyecek, 3’üncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

2.4. www.kitchenexpress.com.tr çerezleri, günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya 3’üncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri, tercihlerle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. www.kitchenexpress.com.tr, ziyaretçilere/müşterilere özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesi veya mobil uygulamanın içeriğini ziyaretçilere/müşterilere göre iyileştirmek ve/veya tercihlerini belirlemek amacıyla site üzerinde gezinme bilgilerini ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişlerini izleyebilmektedir.

2.5. www.kitchenexpress.com.tr, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde müşterilerden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri 3’üncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

2.6. www.kitchenexpress.com.tr, mobil uygulamasında oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, ziyaretçi/müşteri tarayıcısını kapattığında sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskte uzun süre kalır. Kullanıcı internet tarayıcısı "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya "www.allaboutcookies.org" veya"www.youronlinechoices.eu" adresini ziyaret ederek, kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturumçerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilir. Kalıcı çerez veya oturum çerezleri reddedildiğinde Web Sitesi, mobil uygulama kullanılmaya devam edilebilir, fakat Web Sitesi ve Mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişilemeyebilinir veya erişim sınırlı olabilir.

2.7. Kişisel verileriniz, mağazalarımız, internet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere;

2.8. www.kitchenexpress.com.tr, tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla ve sözleşmenin ifa edilmesi, kanundaki açıkça öngörülmüş olması, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza tanınacak olan hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması; sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde,  www.kitchenexpress.com.tr ’in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması şeklindeki hukuki sebeplerin varlığıyla sınırlı olarak toplanmaktadır.

3) İnternet Sitesi çerezleri nasıl kullanılmaktadır?

3.1. Orepa Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait olan www.kitchenexpress.com.tr Web Sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez, kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak, söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

3.2. www.kitchenexpress.com.tr çerezleri, günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya 3’üncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar.

3.3. Oturum çerezleri, geçici çerezler olup, sadece kullanıcı tarayıcısını kapatıncaya kadar geçerlidir. Kalıcı çerezler, kullanıcı silene dek veya süreleri doluncaya (Bu şekilde çerezlerin cihazında ne kadar kalacağı, çerezlerin "kullanım ömürlerine" bağlı olacaktır.) kadar kullanıcı sabit diskinde kalır.

3.4. www.kitchenexpress.com.tr çerezleri, ziyaretçinin/müşterinin yaptığı tercihleri hatırlaması ve Web Sitesi/Mobil uygulama kullanımını kişiselleştirmesi için kullanır. Bu kullanım, kullanıcı parolasını kaydeden ve Web Sitesi/Mobil uygulama oturumunun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve Web Sitesi/Mobil uygulamaya daha sonraki ziyaretlerinde Kullanıcı’yı hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

3.5. www.kitchenexpress.com.tr, Web Sitesine kullanıcının nereden bağlandığını, Web Sitesi/Mobil uygulama üzerinde hangi içeriği görüntülediğini ve ziyaretinin süresi gibi Web Sitesini/Mobil uygulamayı Kullanıcı’nın nasıl kullandığının ölçümlenmesi dahil olmak üzere Kullanıcı’nın Web Sitesini/Mobil uygulamayı nasıl kullandığını tespit etmek için kullanır.

3.6. www.kitchenexpress.com.tr, Web Sitesi çerezleri, ayrıca arama motorlarını, Web Sitesi, Mobil uygulamasını ve/veya Web Sitesinin reklam verdiği internet siteleri ziyaret edildiğinde ilgi çekecek reklamları kullanıcılara sunabilmek için "reklam teknolojisini" devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, kullanıcılara özel reklamlar sunabilmek için Web Sitesine/Mobil uygulamaya ve Web Sitesinin reklam verdiği Web Sitelerine/Mobil uygulamalarına yapılan önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken Web Sitesinin Kullanıcı’yı tanıyabilmesi amacıyla kullanıcı tarayıcısına benzersiz bir 3’üncü taraf çerezi yerleştirilebilir. www.kitchenexpress.com.tr ayrıca Google, Inc. tarafından sağlanan Web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların Web Sitesini, Mobil uygulamayı ve/veya Mobil Sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (Reddetme seçenekleri dahil.), http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollectadresi ziyaret edilebilir.

3.7. Mobil uygulamada çerez yerine ilgili uygulamanın SDK'sı (Software Development Kit) kullanılmaktadır.

3.8. Aşağıdaki yöntemler kullanılarak çerezlere izin verme ve reddetme imkanı kullanılabilir;

Google Chrome

Kullanıcı, tarayıcısının adres bölümünde yer alan "Kilit İşareti"ni tıklayarak, "Çerezler" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilir.

Internet Explorer

Kullanıcı, tarayıcısının sağ üst bölümünde yer alan "Araçlar" bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak, "İzin Ver" veya "İzin Verme" şeklinde çerezleri yönetebilir.

MozillaFirefox

Kullanıcı, tarayıcısının sağ üst köşesinde yer alan "Menüyü Aç" sekmesini tıklayarak, ardından "Seçenekler" görselini tıklayarak, "Gizlilik ve Güvenlik" butonunu kullanıp, çerezleri yönetebilir.

Opera

Kullanıcı, tarayıcısının "Tercihler" bölümünde "Gelişmiş"i seçerek, "Çerezler" bölümünden çerez yönetimini yapabilir.

Safari

Kullanıcı, telefonunun "Ayarlar" bölümünden "Safari" sekmesini seçip, "Gizlilik ve Güvenlik" Bölümünden tüm çerez yönetimini yapabilir.

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresi ziyaret edilebilir veya "Privacy Badger" uygulaması kullanılabilir (https://www.eff.org/tr/privacybadger). Kalıcı çerezler veya oturum çerezleri reddedilirse;Web Sitesi, Mobil uygulama ve Mobil Sitesi kullanıma devam edilebilir, fakat Web Sitesi, Mobil uygulama ve Mobil Sitesinin tüm işlevlerine erişilemeyebilinir veya erişim sınırlı olabilir.

3.9. www.kitchenexpress.com.tr ‘de yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır;

Cookie Service Provider

Cookie İsmi

Cookie Amacı

Cookie Tipi

Cookie Süresi

Google

_ga

Analytics cihaz bilgisi-Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamaların kullanması için

Persistent Cookie

2 Yıl

Google

_gaexp

AB testleri hakkında bilgileri tutan cookie-Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamaların kullanması için

Persistent Cookie

85 Gün

Google

_gid

Kullanıcıları tanımlama için

Persistent

1 Gün

Yandex

_ym_isad

Reklam engelleme tespiti için

Persistent Cookie

2 Gün

Yandex

_ym_uid

Kullanıcıları tanımlama için

Persistent Cookie

1 Yıl

KitchenExpress

AbTesting

A/B Test yönetimi için kullanılan değerler, bu cookie’de saklanmakta

Persistent Cookie

2 Yıl

KitchenExpress

WebAbTesting

Çoklu A/B Test yönetiminde kullanılan değerler, bu cookie’de saklanmakta

Persistent Cookie

2 Yıl

KitchenExpress

COOKIE_CookieLawInformationPermission

Kişisel veri politikalarına ait izinler, bu cookie’de saklanmakta

Non Persistent Cookie

Tarayıcı oturum süresi boyunca

KitchenExpress

COOKIE_Popup

Kullanıcıya gösterilen pop-up’larla ilgili teknik veriler, bu cookie’de saklanmakta

Persistent Cookie

1 Saat

KitchenExpress

COOKIE_TY.Entrance

Login olan kullanıcı bilgileri saklanmakta

Persistent Cookie

1 Ay

KitchenExpress

COOKIE_TY.FirstVisit

Kullanıcı ilk ziyaret bilgisi saklanmakta

Persistent Cookie

1 Ay

KitchenExpress

COOKIE_TY.UserAlreadyLogged

Kullanıcının hali hazırda login olup, olmadığı bilgisinin saklandığı cookie

Non Persistent Cookie

Tarayıcı oturum süresi boyunca

KitchenExpress

COOKIE_uic

Login olmuş kullanıcıya ait accesstoken olmayan demografik bilgileri saklanmakta

Persistent Cookie

30 Dakika

KitchenExpress

COOKIE_UserAlreadyLogged

Kullanıcının hali hazırda login olup, olmadığı bilgisinin saklandığı cookie

Non Persistent Cookie

Tarayıcı oturum süresi boyunca

KitchenExpress

COOKIE_UserTypeStatus

Kullanıcıların statu’lerinin saklandığı cookie

Persistent Cookie

12 Saat

KitchenExpress

Hvtb

Kullanıcının daha önce www.enefsane.com’u ziyaret edip, etmediği bilgisini verir

Persistent Cookie

2 Yıl

KitchenExpress

pid

Kalıcı olarak kullanıcıya verilen ID’nin saklandığı cookie

Persistent Cookie

1 Yıl 354 Gün

KitchenExpress

sid

Kullanıcıya ait session ID değerinin saklandığı cookie

Persistent Cookie

30 Dakika

KitchenExpress

SiteHash

Cookie’lere ait hash bilgisi saklanmakta

Persistent Cookie

7 Gün

KitchenExpress

VisitorTypeStatus

Ziyaretçilerin statu’leri saklanmakta

Persistent Cookie

Tarayıcı oturum süresi boyunca

Qualaroo

ki_r

Kişinin siteye indiği referrercookiesi, document.referrer'dan gelir

Persistent Cookie

5 Yıl

Qualaroo

ki_t

Anket zaman damgaları ve görüntüleme sayılarıbulunur

Persistent Cookie

5 Yıl

KitchenExpress

NSC_QDJUFTU-IUUQT-XXX.USFOEZPM.DPN

Netscalerda tüm gruplarda aynı session üzerinden ilerlemek için stickysessionbilgisi saklanmakta

SessionCookie

Tarayıcı oturum süresi boyunca

Marketing

utmCampaign30dtemp2

Kullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini 30 gün boyunca tutmak için

Persistent Cookie

1 Ay

Marketing

utmCampaignGO5d

Kullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini affiliate kampanyaları için 5 gün tutmakta

Persistent Cookie

5 Gün

Marketing

utmCampaignLT30d

Kullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini 3 ay tutmakta

Persistent Cookie

1 Ay

Marketing

utmMedium30dtemp2

Kullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini 30 gün tutmakta

Persistent Cookie

1 Ay

Marketing

utmMediumGO5d

Kullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini affiliate kampanyaları için 5 gün tutmakta

Persistent Cookie

5 Gün

Marketing

utmSource30dtemp2

Kullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini 30 gün tutmakta

Persistent Cookie

1 Ay

Marketing

utmSourceGO5d

Kullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini affiliate kampanyaları için 5 gün tutmakta

Persistent Cookie

5 Gün

 

4) Orepa Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., kişisel verileri hangi amaçlarla işleniyor ve kullanıyor?

 4.1. Orepa Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerikaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, 3’üncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

4.2. www.kitchenexpress.com.tr tarafından müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları, Web Sitesi ve mağaza ziyaretçileri, tedarikçileri servis sağlayıcıları gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

4.3.Bu kişisel veriler; www.kitchenexpress.com.trin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK Md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır. Rızanızı kaldırmanız durumunda ise kullanılmayacaktır.

4.4. Kişisel veriler, şu amaçlarla kullanılmaktadır;

I–Web Sitesi/Mobil uygulama üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

II- İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

III-Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemelerle ilgili müşterilerle iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

IV-Elektronik (İnternet/Mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

V- Tabi olduğumuz mevzuatlar uyarınca bilgi suiistimali veya piyasa dolandırıcılığına ilişkin şüpheli işlemlerin bildirilmesi,

VI- İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,

VII- Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdedilen sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, ürün ve hizmetleri sizlere sunabilmek, hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,

VIII- Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,

IX- Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek,

X- Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

XI- Müşterilere daha iyi alışveriş deneyimi sağlamak, "Müşterilerin ilgi alanlarını dikkate alarak." müşterilerin ilgilenebileceği ürünler hakkında müşterilere bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,

XII- Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamadan alışveriş yapan müşterileri tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

XIII- Orepa Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. anlaşmalı kurumları ve çözüm ortakları tarafından müşterilere öneri sunabilmek, hizmetlerle ilgili müşterileribilgilendirebilmek,

XIV- Orepa Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. hizmetleri ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

XV- Orepa Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakları kullanabilmek,

XVI- Online satış   ile ilgili üyeliğinizi yönetmek, siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim,  optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim

XVII- Karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, kişisel verilerinizi www.kitchenexpress.com.tra açıklamanıza konu olan www.kitchenexpress.com.tr site sahibi şirketin ana sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak,

XVIII-Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak www.kitchenexpress.com.tr’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,

XIX- www.kitchenexpress.com.tr ‘in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; www.kitchenexpress.com.tr tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları yönetmek,

XX- Şirketimizin yurtiçi, yurtdışı muhabir banka ve hizmet aldığımız üçüncü kişi firmalarla yürüttüğü işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi,

XXI-Şirketimizin taraf olduğu dava ve icra takipleri ve vb. hukuki operasyonların yürütülmesi,

XXII- Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,

XXIII- Güvenlik sebebiyle ve/veya kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında Şirketimize ait lokasyonda kamera görüntülerinin kaydedilmesi,

XXIV- Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,

amaçlarıyla 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

5) KVKK Uyarınca www.kitchenexpress.com.tr’un Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmadan İşleyebileceği Haller

5.1.KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde www.kitchenexpress.com.tr açık rızanız aranmaksızın kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

I- Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,

II-Fiili imkansızlık nedeniyle veri sahibinin rızasını açıklayamayacak durumda olması veya rızaya hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,

III- www.kitchenexpress.com.tr  ‘in belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile tarafınızın bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin veya yurt dışına çıkarılmasının gerekli olması,

IV- www.kitchenexpress.com.tr bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

V- Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması,

VI-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

VII-Veri sahibinin sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, www.enefsane.com meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

6) Orepa Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. kişisel verileri nasıl koruyor?

6.1. Orepa Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.  ile paylaşılan kişisel veriler, Orepa Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. gözetimi ve kontrolü altındadır. Orepa Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğünün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarını her zaman güncellediğini bilgiye sunmaktadır.

6.2. www.kitchenexpress.com.tr kişisel verilerin kaybolmaması ve hukuk dışı kullanılmaması için gerekli önlemleri alır. www.kitchenexpress.com.tr sitesinde maddi destek vermek için kullandığınız sayfamız, veri hırsızlığı ve sahteciliği önlemek amacı taşıyan Secure Sockets Layer (SSL) adlı güvenlik protokolünü kullanarak kredi kartı bilgilerinizi korur. Güvenli bir sayfadayken, internet tarayıcınız güvenli bir sayfada olduğunuz konusunda sizi bilgilendirir.

6.3. www.kitchenexpress.com.tr çevrimiçi kişisel ve önemli bilgilerinizi korumak için SSL kullanırken, aynı zamanda çevrimdışı bilgilerinizi de korur. Sadece kredi kartı numarası gibi önemli bilgileriniz değil, bütün bilgileriniz koruma altındadır.

6.4. İmza kampanyalarına katılarak, dergi abonesi olarak ve sizinle iletişime geçmek için www.kitchenexpress.com.tr ‘ye iletişim bilgilerini bırakılarak bu gizlilik politikasını kabul etmekte ve www.kitchenexpress.com.tr ‘ye bilgilerinizi mevzuata uygun şekilde toplamak, depolamak ve işlemek için izin vermektesiniz.

6.5.KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel veriler, KVKK Md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerin işlenmesi için zorunlu kılınan zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel veriler www.kitchenexpress.com.tr tarafından silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

7) Orepa Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.  kişisel verileri paylaşıyor mu?

7.1. Orepa Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., müşterilerine ait kişisel verilerin 3’üncü kişilerle paylaşımını, müşteri izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşteri onayı olmaksızın kişisel verileri 3’üncü kişilere aktarmamaktadır. Bununla birlikte yasal yükümlülükleri nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiği hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı 3’üncü kişilere kişisel veri aktarımı yapmaktadır.

7.2.Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemleri almaktadır. Bununla birlikte kişisel verileri alan 3’üncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve 3’üncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Orepa Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

7.3.Kişisel veriler, Orepa Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti alınan yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerine ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğu yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalar arası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğubankalarla ve kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer 3’üncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarıyla paylaşılabilmektedir.

8) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

8.1. Toplanan kişisel veriler; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

I- www.kitchenexpress.com.tr iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine,

II- Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

III- Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

IV- Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, online mağazamızdan verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

V- Bununla birlikte bülten, kampanya bilgilendirmesi ve çevre haberleri gibi söz verilen içerikleri ve materyalleri gönderebilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere ve www.kitchenexpress.com.tr yurtiçi veya yurtdışında yalnızca www.kitchenexpress.com.tr  ‘nin uluslararası ilkeleri kapsamında ilişkide kuruluşlara olduğu mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Daha iyi reklam ve tanıtım deneyimi için hedefleme yapılabilmesi amacıyla, iletişim bilgileri; sınırlı, güvenli ve yasal düzenlemelerin elverdiği şekil ve ölçüde reklam mecraları ile paylaşılmaktadır.

VI- Bununla birlikte, doğrudan üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden www.kitchenexpress.com.tr  ‘nin sorumlu olmadığını beyan ederiz.

9) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan haklar nelerdir?

9.1. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.kitchenexpress.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan www.kitchenexpress.com.tr Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında ve Veri sahibi başvuru prosedüründe düzenlenen yöntemlerle ( Veri sahibine başvuru usulleri tebliği esas alınmıştır) ve aynı Web adresinde yayınlanan Kişisel Veri Başvuru Formunu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge veya e-posta içeriği ile suretiyle yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından www.kitchenexpress.com.tr‘a daha önce bildirilen ve www.kitchenexpress.com.tr ’un sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde www.kitchenexpress.com.tr ‘a iletmeniz durumunda www.kitchenexpress.com.tr, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, www.kitchenexpress.com.tr tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

9.2. Bu kapsamda Orepa Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.  KVKK uyarınca kişisel verilerin;

I.İşlenip, işlenmediğini öğrenme,

II.İşlenmişse bilgi talep etme,

III.İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp, kullanılmadığını öğrenme,

IV.Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri bilme,

V.Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

VI.KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

VII.Aktarıldığı 3’üncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

VIII.Münhasıran otomatik sistemlerle analiz edilmesi nedeniyle aleyhte bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,

IX.KVKK'ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olunduğu bilgisini sunar.

Yukarıda belirtilen hakları kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da www.kitchenexpress.com.tr  ‘ye daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.  www.kitchenexpress.com.tr ‘nin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

9.3.Başvurunuzda;

I. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

II.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

III.Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

IV. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

V. Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

VI. Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Fevzi Çakmak Mah. 10446. Sk. No:4/1 Karatay/KONYA adresine gönderebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.

VII. E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı [email protected] e-posta adresine yapabilirsiniz.

9.4. Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, www.kitchenexpress.com.tr tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, www.kitchenexpress.com.tr kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir

10) Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl bilgi sahibi olunur? 

10.1. KVKK uyarınca sahip olunan haklar, Orepa Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.  ’nin yükümlülükleridir. Orepa Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.  kişisel verileri, bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğini, yasal değişikliklerin olması halinde; sayfasında yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğini, güncellemelerin de www.kitchenexpress.com.tr sayfası üzerinden her zaman kolaylıkla takip edilebileceğini bilgiye sunar.

11) Verinin güncel ve doğru tutulduğu nasıl anlaşılır?

11.1. KVKK'nın 4. maddesi uyarınca Orepa Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.  ’nin kişisel verileri doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Orepa Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.  ’nin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerinin Orepa Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.  (www.kitchenexpress.com.tr) ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde; aşağıda belirtilen iletişim kanallarından Orepa Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.  (www.kitchenexpress.com.tr) ile iletişime geçilmesi, verilerin güncellenmesi önem arz etmektedir.

12) Orepa Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.  ’ye kişisel verilerle ilgili soru sormak istenilirse

12.1. Orepa Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin kişisel veri saklama ve imha politikası bulunmaktadır. Kişisel verilerle ilgili her türlü soru ve görüş için [email protected] e-posta adresinden daima ve kolaylıkla cevap ve görüş alınabilir.        

12.2. Yasalarca belirtilen veri sahiplerinin kullanımına yönelik talepler, kişisel veri sahipleri tarafından internet sitemizde bulunan ve 6698 sayılı Kanun doğrultusunda www.kitchenexpress.com.tr tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin politikada belirtilen yöntemlerle talep edilebilecektir. www.kitchenexpress.com.tr, belirtilen talepleri 30 gün içerisinde yerine getirmekte yükümlüdür. www.kitchenexpress.com.tr oluşturulan taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından daha önceden belirtilen bir ücret tarifesi olması durumunda böyle bir ücret talep etme hakkı saklıdır.

13) İletişim bilgileri    

Şirket Unvanı               : Orepa Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Adres                           : Fevzi Çakmak Mah. 10446. Sk. No:4/1 Karatay/KONYA

Vergi Dairesi                : Konya Selçuk V.D. 6450339044

Ticaret Sicil No           : 55071

Mersis No                    : 0645-0339-0440-0019

Elektronik Posta           : [email protected]

Telefon No                   : 444 7 539

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR